Fundusze Gminy Boguszów-Gorce

"Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce"

2 stycznia 2017


Wartość projektu: 1 049 241,90

Wartość dofinansowania: 693 214,95

"Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" został wybrany do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne” Poddziałanie 2.1.4  „E-usługi publiczne – ZIT AW”, ogłoszonego przez Gminę Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje.

Dzięki otrzymaniu dofinansowania Mieszkańcy zyskają możliwość realizowania spraw urzędowych w prostszy, kompleksowy sposób poprzez elektroniczne biuro obsługi interesanta. Udostępnione zostaną również e-płatności, znacznie upraszczające dokonywanie opłat lokalnych.
Klienci urzędu zyskają bezpośredni dostęp do aktualnych informacji związanych z życiem miasta oraz możliwość uczestnictwa on-line w sprawach dotyczących jego rozwoju. Wpłynie na to m.in. możliwości składania wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pobierania informacji związanych np. z ewidencją ludności, ewidencją gruntów i budynków. Utworzony portal będzie miejscem „dialogu społecznego”. Powstanie również system elektronicznego zgłaszania usterek umożliwiający zgłaszanie informacji o wydarzeniach i awariach, które mają miejsce na terenie gminy, system elektronicznego cmentarza umożliwiający m.in. dostęp do informacji o lokalizacji miejsc pochówków oraz system elektronicznego zwiedzania, który pozwoli na zapoznanie się z walorami gminy takimi jak ciekawe tereny dla turystyki oraz innymi atrakcjami.

Realizacja projektu zaplanowana jest na 2017 i 2018 rok.

Autor: Łukasz Napierała